Nadzór inwestorski Zielona góra

Usługa Nadzór Inwestorski

Nadzór inwestorski dedykowany jest Klientom oczekującym wsparcia w funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robót budowlanych od zgłoszenia rozpoczęcia robót do odbioru końcowego inwestycji przez Klienta.  Dajemy Klientowi wsparcie w bieżącej kontroli jakości robót wykonywanych przez Wykonawcę, a także oceniamy zaawansowanie i tempo ich prac.

Specjalizujemy się w wielobranżowym nadzorze w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz drogowej.

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN)

dedykujemy Klientom, których źródłem finansowania ich inwestycji są kredyty bankowe oraz do Banków, które je obsługują. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam na prawidłową ocenę i okresową weryfikację prowadzonych prac. Oceniamy pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji.

W przypadku dużych inwestycji usługa BIN, pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących stanu rzeczywistego, jak również przebiegu finansowanej przez bank inwestycji.

W zakresie usług świadczonych w ramach Bankowego Inspektora Nadzoru oferujemy:

 • Przygotowanie raportu wstępnego
  który zawiera weryfikację dokumentacji projektowe, umów na roboty budowlane oraz ocenę uzyskanych pozwoleń a także analizę budżetu.
 • Monitorowanie inwestycji
  w okresie realizacji.
 • Zarządzanie wypłatą transz kredytowych
  to jest weryfikację a w konsekwencji akceptację faktur
 • Opinię końcową
  która dotyczy rzeczywistego stanu inwestycji, rozliczeń a także pozwoleń na użytkowanie, etc.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą nadzór inwestorski – zapraszamy do kontaktu.