Usługa Nadzoru Inwestorskiego 

dedykowana jest Klientom oczekującym wsparcia w funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robót budowlanych od zgłoszenia rozpoczęcia robót do odbioru końcowego inwestycji przez Klienta. Nadzór daje Klientowi wsparcie w bieżącej kontroli jakości robót wykonywanych przez Wykonawcę, a także zaawansowania i tempa ich prac.

Specjalizujemy się w wielobranżowym nadzorze w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz drogowej.

Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN)

dedykowana jest Klientom, których źródłem finansowania ich inwestycji są kredyty bankowe oraz do Banków, które je obsługują. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają na prawidłową ocenę i okresową weryfikację prowadzonych prac pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji.

W przypadku dużych inwestycji usługa BIN, pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących stanu rzeczywistego, jak również przebiegu finansowanej przez bank inwestycji.

W zakresie usług świadczonych w ramach Bankowego Inspektora Nadzoru znajdą Państwo:

 • Przygotowanie raportu wstępnego
  zawierającego weryfikację dokumentacji projektowej, umów na roboty budowlane, ocenę uzyskanych pozwoleń oraz analizę budżetu.
 • Monitorowanie inwestycji
  w okresie realizacji.
 • Zarządzanie wypłatą transz kredytowych
  weryfikacja oraz akceptacja faktur
 • Opinię końcową
  dotyczącą rzeczywistego stanu inwestycji, rozliczeń, pozwoleń na użytkowanie, etc.